Condicions de contractació

Condicions de Contractació

Aquestes Condicions de Contractació regulen la compra dels productes oferts a través del web www.flecarebull.com, titularitat de CARLES REBULL COROMINA, amb NIF 77902734D; domicili Av. Onze de setembre 28, 17800 Olot, telèfon 972263240, email: flecarebull@gmail.com, d’ara endavant “ l’Empresa ” o “FLECA REBULL.

En aquest document ens referirem a el “Client”, que és la persona física que adquireix el producte ofert a través del web i “ l’Empresa ” o “FLECA REBULL, que som nosaltres.

Els productes s’adquireixen directament a l’Empresa qui actua com a venedora directa, per tant, el contracte de venda dels productes es realitza entre el Client i l’Empresa.

El Client ha de llegir i acceptar les presents Condicions i la informació dels productes que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra. Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella d’acceptació de les Condicions de Contractació que apareixerà durant el procés de compra. Al fer-ho, el Client confirma que és major d’edat i que té la capacitat legal per adquirir els productes oferts per l’Empresa.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s’entendrà perfeccionada de ple dret i des d’aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l’acord exprés de les parts contractants.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s’arxivarà per l’Empresa durant un any en català, i el Client durant aquest període podrà obtenir-ne una còpia.

Les dades personals dels Clients seran tractades per l’Empresa de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). El Client pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, adreçant-se a l’Empresa. A la política de privacitat d’aquesta web el Client trobarà informació addicional i detallada sobre el tractament de les seves dades personals que realitza l’Empresa.

 1. OBLIGACIONS DEL CLIENT

El Client s’obliga a tots els efectes a utilitzar la web i, si escau, a adquirir els productes oferts per l’Empresa, de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions de Contractació.

L’Empresa es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels Clients que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

 1. PREUS

Tots els preus exposats a la llista dels nostres productes són en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a no ser que a la informació sobre el producte s’especifiqui que no l’inclou.

En el cas que un producte estigui en oferta, s’indicarà el preu d’oferta i el seu període de validesa.

En el resum final de compra, abans de realitzar el pagament, apareixerà el seu preu definitiu, indicant la quantitat corresponent als impostos aplicables, així com el cost de l’enviament, en el seu cas.

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

El Client seleccionarà al web els productes que vulgui adquirir i el nombre d’unitats.

El Client haurà d’omplir el formulari amb les seves dades per poder tramitar la compra. Abans de realitzar la compra se li mostrarà al Client un resum dels productes que desitja adquirir, el preu, les despeses d’enviament i el termini previst per al lliurament, i el Client podrà realitzar els canvis que consideri oportuns. Per formalitzar la compra el Client haurà de clicar a la casella d’acceptació de la Política de Privacitat i de les presents Condicions de Contractació. En aquest moment també haurà de triar la forma de pagament i clicar a Realitzar Comanda. Posteriorment passarà a una altra pàgina on el Client haurà d’introduir les dades de la targeta de crèdit amb la qual realitzarà el pagament, o del servei de pagament disponible, i acceptar la realització del pagament. Un cop efectuat el pagament l’Empresa enviarà al correu electrònic del Client un e-mail justificant la seva recepció en el termini màxim de les 24 hores següents a la seva realització.

El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per l’Empresa del pagament del preu dels productes.

Totes les transaccions que es realitzen a través del TPV Virtual tindran totes les garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants. Les transaccions es realitzaran en temps real, de manera que l’autorització de l’operació es comunica a l’Empresa i al Client en el moment. Aquest sistema incorpora els últims protocols de comerç electrònic desenvolupats per VISA i MasterCard, que permeten identificar el comprador que utilitza la seva targeta com a mitjà de pagament en una botiga virtual.

Les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de l’Empresa.

El Client serà responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti i, en particular, es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels productes que vulgui adquirir. L’Empresa es reserva el dret de denegar aquesta forma de pagament en cas de targeta denegada o dades falses. Així mateix, el Client haurà de notificar a l’Empresa a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres a la web tan aviat com en tingui coneixement.

El Client pot obtenir una còpia de la factura demanant-per email a l’Empresa. El Client autoritza a l’Empresa a enviar-li la factura en format electrònic.

 1. LLIURAMENT DE COMANDES

El Client podrà recollir la comanda a un punt de venda de FLECA REBULL si així ho desitja. Si el Client escull lliurament a domicili, aquest es realitzarà per repartidors que lliuraran la comanda en el termini establert en el moment de formalitzar la compra, un cop rebuda la confirmació bancària del pagament.

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement pel Client. L’Empresa no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades pel Client, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes al repartidor o a l’empresa d’enviaments assignada per a tal efecte, com ho seria per l’absència del destinatari.

Quan l’Empresa prevegi que, per algun motiu, no podrà complir el termini de lliurament corresponent a una determinada comanda, informarà ràpidament al Client, qui podrà optar per acceptar el nou termini de lliurament o per recuperar el preu abonat, que li serà retornat el més aviat possible i en qualsevol cas abans de 14 dies.

Igualment, en cas que l’Empresa no pugui lliurar al Client els productes adquirits per no estar aquests disponibles en aquest moment, informarà ràpidament d’aquest fet al Client i li oferirà un producte de característiques similars, podent el Client optar per acceptar el nou producte ofert per l’Empresa, o anul·lar la comanda i recuperar el preu abonat, que li serà retornat el més aviat possible i en qualsevol cas abans de 14 dies.

 1. DRET DE DESISTIMENT

Els productes que ven l’Empresa són productes alimentaris que poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa, pel que de conformitat amb l’Art. 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (TRLGDCU), el Client NO té dret a desistiment.

 1. DEVOLUCIONS

Si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, que hi ha un error en el producte rebut o , en el cas que un cop obert el paquet, el Client comprovi que un producte és defectuós, el Client ho haurà de comunicar a l’Empresa mitjançant l’adreça de correu electrònic flecarebull@gmail.com, el més aviat possible, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i la seva substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat per ells. L’Empresa durà a terme l’opció triada pel Client com més aviat millor, fent-se càrrec a més dels costos directes de la devolució.

Tot això sense perjudici dels que disposa la normativa vigent de caràcter imperatiu sobre protecció dels consumidors, quan sigui aplicable.

 1. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació el client pot enviar una comunicació a l’Empresa mitjançant l’adreça de correu electrònic flecarebull@gmail.com.

 1. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les Condicions de Contractació.

 1. NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s’hagin de fer les parts en relació a la contractació de productes o amb aquestes Condicions Generals, s’ha de fer per escrit i s’entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi en l’aplicació o interpretació de les presents condicions, així com els contractes existents entre les parts, es sotmetran als Jutjats i Tribunals al domicili del Client, quan aquest tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb l’art. 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; en cas contrari, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de FLECA REBULL.

 1. INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Resolució de litigis en línia d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

L’Empresa es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d’elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que el Client hagi acceptat expressament les condicions modificades.